logo innpro

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INNPRO  Robert Błędowski Sp. z o.o., ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: [email protected]

   

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:

  a. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,
  b. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
  c. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

   

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy. Natomiast dane wyłonionego kandydata zostaną dołączone do akt osobowych i przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.

   

 3. Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 24 miesięcy.

   

 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

 5. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

  a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
  b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO, oraz art. 18 RODO,
  d. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
  e. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
  f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.


  W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe zostały wskazane w pkt. 1. 

 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

   

 7. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie. Podanie danych niewymaganych przepisami prawa opiera się na Pana/Pani zgodzie i jest dobrowolne.

   

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Wiadomość została wysłana.
Wkrótce się z tobą skontaktujemy.