Klauzula RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

  1. Administrator danych osobowych – Administratorem danych osobowych zebranych w ramach procesu rekrutacyjnego jest INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, NIP 6423234719, REGON: 520852137, adres: ul. Rudzka 65C 44-200  Rybnik, [email protected], tel. 882 679 030 („Administrator”)
  2. Cele przetwarzania danych osobowych – Dane osobowe kandydata przetwarzane będą dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko, w tym w celu oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata oraz wyboru odpowiedniej osoby do pracy na tym stanowisku i zawarcia z nią umowy. Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, jego dane osobowe będą przetwarzane również w przyszłych procesach rekrutacyjnych.  
  3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
  • w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – obowiązujące przepisy prawa pracy (w tym w szczególności art. 22(1) kodeksu pracy),
  • w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilną – podjęcie działań przed zawarciem umowy.

W pozostałym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda kandydata wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i jego wysłaniu do nas*. W określonych okolicznościach, w tym w szczególności w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń oraz w odniesieniu do danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych, dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes polegający odpowiednio na konieczności przetwarzania dla dochodzenia lub obrony roszczeń albo dla wyboru odpowiedniej osoby do pracy na danym stanowisku.

  1. Odbiorcy danych osobowych oraz przekazanie danych do państw trzecich – Dane osobowe kandydatów mogą zostać ujawnione usługodawcom działającym na nasze zlecenie, w szczególności firmom świadczącym usługi teleinformatyczne, rekrutacyjne, kurierskie i pocztowe. Nie przekazujemy danych osobowych kandydatów do pracy poza obszar EOG.
  2. Okres przechowywania danych osobowych – Dane osobowe będą przechowywane do końca procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 3 miesięcy.
  3. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych – Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, które przetwarzamy na podstawie zgody lub umowy. W przypadkach gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, kandydat ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, kandydat powinien skontaktować się z nami, wykorzystując podane dane kontaktowe, i poinformować nas, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Ponadto, kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
  4. Informacja o dobrowolności przetwarzania danych – Podanie danych osobowych wynikających z mających zastosowanie przepisów, w szczególności art. 22(1) 1 kodeksu pracy, tj. danych osobowych takich jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, a także danych osobowych obejmujących wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych (takich jak np. wizerunek, hobby) ma charakter dobrowolny.

 

ZGODA KANDYDATA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji – W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych prowadzonych przez nas rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu rekrutacyjnym oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, dla potrzeb przyszłych rekrutacji”.

*Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych – Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne (w tym np. wizerunek), poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, konieczna będzie wyraźna zgoda kandydata na ich przetwarzanie. W takim wypadku  – w tym również jeśli przesłane do nas CV zawiera zdjęcie kandydata – prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu rekrutacyjnym oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”.

Wiadomość została wysłana.
Wkrótce się z tobą skontaktujemy.